Polityka prywatności

DD Clean

1. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu www.ddclean.pl, zwanego dalej Serwisem.
„Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem www.ddclean.pl, wraz ze wszelkimi jej podstronami.
Administratorem Serwisu jest P.H.U. PROEKO PLUS z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 2 w Siemianowicach Śląskich (kod pocztowy: 41-103).
„Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza witryny skupione w ramach Serwisu.
„Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa.
Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji serwisu wedle przyjętych przez siebie kryteriów, w szczególności uzależnienia ich od zarejestrowania konta, uiszczenia opłaty i innych wskazanych przez siebie okoliczności.
Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkich zmianach dokonywanych w Polityce Prywatności w formie publikacji w serwisie, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np. poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.
Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszej Polityki Prywatności jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

2. Warunki techniczne korzystania z serwisu
Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.
Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.
Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. konto e-mail).
Serwis może wyświetlać reklamy.

3. Prawo autorskie
Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawno autorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.
Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

4. Prawa i obowiązki użytkownika
Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron Serwisu.
Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.
Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna.
Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego dokumentu oraz przepisów polskiego prawa.
Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.
Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu lub określonych funkcji Serwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Polityki, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.
Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.
W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.
Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 7 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji

5. Dane osobowe i ochrona prywatności
Wraz z uzyskaniem statusu Użytkownika Zarejestrowanego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Serwis, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego regulaminu.
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich weryfikacji i uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania lub usunięcia danych z wyłączeniem danych pozyskiwanych automatycznie przez infrastrukturę Serwisu, prawo do ograniczenia przetworzenia danych.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody dodatkowo przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane.
W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi przysługuje również prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te będzie można przesłać innemu administratorowi danych.
Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za wszystkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych jest Administrator Serwisu P.H.U. PROEKO PLUS działający zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wraz z okresem ich przetwarzania.
Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
Korzystanie z usług serwisu. tj. logowanie do konta w systemie, kontakt przez formularz kontaktowy art. 6 ust. 1 lit b) RODO -niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia umowy lub złożenia dyspozycji o zapomnięciu danych, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń
Pomiary statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) art. 6 ust. 1 lit. a) –dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.
Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane osobowe mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). Dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz lub jeżeli będzie to warunkowane inną, ważną podstawą prawną.
Administrator otoczy szczególną ochroną i nie będzie udostępniał bez wiedzy i zgody Użytkownika Zarejestrowanego powierzonych mu w toku rejestracji danych osobowych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych prawem polskim lub postanowieniami niniejszego regulaminu.
Użytkownik Zarejestrowany wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora do celów własnych w okolicznościach uzasadnionych potrzebą wysłania Użytkownikowi powiadomień o istotnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, w systemie zastosowano pliki stałe -przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
Do pomiarów statystycznych Serwis wykorzystuje także kody dostarczane przez Google Analytics oraz Search Console, a także korzysta ze zmiennych środowiskowych serwera.

6. Wyłączenie odpowiedzialności
Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniu ograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęcia kont, itp.

7. Postanowienia końcowe
Niniejsza polityka prywatności zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.
Data ostatniej aktualizacji dokumentu: 18 czerwca 2018 roku.
Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją polityki prywatności.